แบบฟอร์มต่างๆ
อำนวยการ
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ประมาณการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ / สัญญายืมเงิน
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
ใบรับรองใบเสร็จรับเงิน
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบคำขอใช้สถานที่
บริหารงานบุคคล
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
หนังสือรับรองสิทธิ เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
ใบลาพักผ่อน / ลาป่วย,ลาคลอดบุตร,ลากิจส่วนตัว
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบลาอุปสมบท แบบใบกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หนังสือรับรองการอุปสมบท
หนังสือราชการลาสิกขาบท แบบขอกลับเข้ารับราชการ
บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ขอเพิ่มวุฒิการศึกษา กพ.7
แบบคำขอใช้วุฒิปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง / เพิ่มวุฒิ
แบบขออนุญาตไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
แบบใบลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
บัญชีการจัดชั้นเรียน
บัญชีแสดงการขอเครื่องราชหมวดต่างๆ
บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการต่าง สพท. / การเลื่อนขั้นเงินเดือน
นโยบายและแผน
รายการใช้น้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง