กลับหน้าแรก

กลุ่มนโยบายและแผน

นางอุไรวรรณ สิทธิฤทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางวีระวรรณ สัตถาภรณ์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวกรรภิรมย์ ทองเรือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางจุฑารัตน์ เล็กมาก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางเพ็ญศรี ลำยอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางวิไลลักษณ์ สุขุม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางแสงอรุณ สมประสงค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com