กลับหน้าแรก

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

นายสุนทร ยุ่นชั้น

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

นางปรียภัสสร์ ชัยเพชร

เจ้าหน้าที่ธุรการ
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com