กลับหน้าแรก

กลุ่มอำนวยการ

นางนิตยา ศรมณี

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวสุนีย์ พูลศิลป์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นายเกษม มากชู

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

นางผกาอุษา สุนทรนนท์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางวราภรณ์ เจนวิชชุเมธ

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางยุภาศรี รักไทย

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางกรกนก หวานสนิท

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

นางศศิธร แก้วดำ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายเฉลิมพล ชยุตพงศ์พันธุ์

พนักงานธุรการ

นายประเสริฐ แคนยุกต์

พนักงานธุรการ

นายโรม จันทร์ย่อง

พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3

นายไชยรัฐ หยงสตาร์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายวิมล ตราชู

ช่างปูน ชั้น 2

นายบุญมา ฉิมพลี

ช่างระบบน้ำ
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com