กลับหน้าแรก

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสมหมาย ชายเกตุ

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางจิรารัตน์ ตั้งคำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายปรีชา เส็นฤทธิ์

นิติกรชำนาญการ

นายธเนศพล เจริญสุข

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสุภาวดี เจริญฤทธิ์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวนงลักณ์ อึ่งทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางระพีพรรณ ชูยัง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางจิรา ทองสุข

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางบุญชาติ เนียมชู

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางระเบียบ เซ่งเซี่ยง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com