กลับหน้าแรก

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1

นายฉลอง พูลสุทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1

นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์

รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1

นายสมมาตร์ สุวรรณทวี

รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1

นายสุวิทย์ ฟองโหย

รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1

นายพีรพล จริงจิตร

รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1

นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์

รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1

นายวินิชย์ แกล้วทนงค์

รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1

นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์

รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1

นายระนิต ณ พัทลุง

รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com