กลับหน้าแรก

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายเสวก วงษ์เจริญผล

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางปฏิชาติ หนูนุ่ม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายบรรจง ส่งเสริม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสุจิรา ณ พัทลุง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางฉวีวรรณ ศิลปะ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางพัทธกานต์ หนูนารถ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางทองทิพย์ ตรังคธนสิน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสมใจ เสรีพัฒนานนท์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายพิรุณ พึ่งพานิช

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสุจิรา ณ พัทลุง

ศึกษานิเทศก์

นายสายัณห์ ฉินนานนท์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัมพา ข่ายม่าน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางรวงพิน อ่อนคง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com