กลับหน้าแรก

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางเยาวภา สิงหเสม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางอรพินทร์ วิภูษณะภัทร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอุทัย คงเกตุ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางศิริพันธ์ แก้วแจ้ง

นั่กวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางวัชราภรณ์ มาสินธุ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาววาสนา เจริญภักดิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวกุหลาบ เฟื่องไพบูลย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางยุพดี คลาดนาน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสุนันทา รัตตมณี

นักวิชาการการศึกษา ชำนาญการ

นางเนาวรัตน์ เจือกโว้น

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวมณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com