กลับหน้าแรก

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ปราโมทย์ หมื่นเทพ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางศุภวรรณ ธรรมกุล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางวีณา เตชชีวพงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

นายคเณศ โยธี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางจินตนา งามประดิษฐ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางนภสร รัตนรินทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางวนิดา คำนวณศิลป์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวสายทิพย์ รัตนมุณี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวประนอม รักราวี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวชนัญชิดา ศรีสุข

พนักงานพิมพ์ดีด
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com