อ.เมืองตรัง (37)
>>บ้านด่าน
>>เพาะปัญญาฯ
>>วัดนิคมประทีป
>>วัดเชี่ยวชาญกิจ
>>บ้านคลองเต็ง
>>วัดนานอน
>>อนุบาลตรัง
>>บ้านไร่พรุ
>>วัดน้ำผุด
>>วัดขุนสิทธิ์
>>วัดโพธาราม
>>วัดโคกพิกุล
>>บ้านควนสระแก้ว
>>บ้านห้วยไทร
>>วัดไทรงาม
>>ไทยรัฐวิทยา39
>>ต้นบากราษฎร์บำรุง
>>บ้านโคกมะม่วง
>>วัดสาริการาม
>>วัดควนวิเศษ
>>วัดสันติวัน
>>มิตรภาพที่ 31
>>บ้านเขาหลัก
>>บ้านควนเคี่ยม
>>วัดโพธาราม
>>บ้านเกาะปุด
>>วัดไพรสณฑ์
>>บ้านควนปริง
>>บ้านหนองเรี้ย
>>บ้านคลองขุด
>>บ้านปากห้วย
>>บ้านโคกชะแง้
>>วัดแจ้ง
>>วัดศรีสุวรรณาราม
>>บ้านทุ่งนา(เมือง)
>>วัดโคกพิกุล
>>บ้านนาป้อ
>>วัดทุ่งหินผุด
อ.ปะเหลียน (30)
>>บ้านปะเหลียน
>>บ้านเขาติง
>>บ้านสุโสะ
>>บ้านหาดเลา
>>บ้านลำแคลง
>>บ้านทุ่งปาหนัน
>>บ้านสามแยก
>>หาดทรายทอง
>>บ้านหินคอกควาย
>>หนองผักฉีด
>>บ้านควนไม้ดำ
>>บ้านทุ่งมะขามป้อม
>>บ้านทุ่งยาว
>>บ้านท่าข้าม
>>บ้านห้วยม่วง
>>บ้านบางด้วน
>>บ้านวังเจริญ
>>บ้านหัวควน
>>บ้านหนองหว้า
>>บ้านแหลมสอม
>>บ้านหนองโต๊ะ
>>บ้านหนองเจ็ดบาท
>>ทุ่งรวงทอง
>>ทุ่งไทรทอง
>>บ้านป่าแก่
>>บ้านยวนโปะ
>>บ้านท่าคลอง
>>บ้านนาทุ่ง
>>บ้านวังศิลา
>>บ้านท่าเทศ
>> บ้านลิพัง
>>หยงสตาร์
อ.ย่านตาขาว (24)
>>บ้านลำพิกุล
>>บ้านทุ่งหนองแห้ง
>>วัดอัมพวัน
>>บ้านทอนพลา
>>บ้านย่านตาขาว
>>บ้านหนองชวด
>>บ้านทุ่งศาลา
>>บ้านคลองปะเหลียน
>>บ้านทุ่งค่าย
>>บ้านหนองชุมแสง
>>บ้านเขาไม้แก้ว
>>บ้านควนโพธิ์
>>วัดโหละคล้า
>>บ้านห้วยด้วน
>>บ้านทุ่งเกาะญวน
>>วัดโพรงจระเข้
>>บ้านควนอินทนินงาม
>>วัดหนองเป็ด
>>บ้านในควน
>>วัดควนวิไล
>>บ้านนานิน
>>บ้านหนองชุมแสง
>>บ้านคลองทรายขาว
>>วัดควนนิมิตศิลา
>>บ้านยูงงาม
>>บ้านควนยาง
>>บ้านโคกทราย
>>บ้านควนยวน
>> บ้านท่าบันได
>>บ้านทุ่งนา
อ.นาโยง (15)
>>บ้านหนองไทร
>>บ้านหนองยวน
>>วัดมงคลสถาน
>>ไทรงาม
>>วัดธรรมาราม
>>บ้านคลองลำปริง
>>บ้านควนสวรรค์
>>บ้านควนสวรรค์ (ลิ้งค์ สพฐ.)
>>บ้านไร่หลวง
>>วัดช่องเปี่ยมราษฎร์
>>บ้านทุ่งส้มป่อย
>>บ้านช่อง
>>วัดควนสีนวล
>>วัดควนสีนวล (ลิ้งค์ สพฐ.)
>>วัดไทรทอง
>>วัดจอมไตร
อ.หาดสำราญ (10)
>>บ้านบ้าหวี
>>บ้านปากปรน
>>วัดหนองสมาน
>>บ้านนาทะเล
>>บ้านทุ่งกอ
>>บ้านบกหัก
>>บ้านโคกรัก
>>วัดปากปรน
>>บ้านตะเสะ
>>หาดสำราญ
สังกัดฯ เอกชน (18)
>>นูรุลอิงซาน
>>สหตรังอาชีวะ
>>ตรังวิทยา
>>ทิพยรัตน์วิทยา
>>สว่างราษฎร์วิทยา
>>แสงธรรมวิทยาตรัง
>>บุญเหลือเกื้อคง
>>โพธิ์วิเชียรชัย
>>อัมพวันวิทยา
>>วัดนิกรรังสฤษฎ์
>>พรศิริกุล
>>โปลีเทคนิคตรัง
>>ตรังคริสเตียนศึกษา
>>ทับเที่ยงฮั่วเฉียวฯ
>>ดรุโณทัย
>>บูรณะรำลึก
>>วัฒนาศึกษา
>>ม.วัดควนวิเศษมูลนิธิ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
>>ศูนย์ฯ พิเศษเขต4