กลับหน้าแรก

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ห้องเรียนตรัง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2558 อ่าน 2083]
....
รายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ในการประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558 [นำเข้าเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2558 อ่าน 1339]
....
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2558 อ่าน 16803]
ชื่อเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ....
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2558 อ่าน 1662]
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สำนักงานเขตพื้นที่....
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักร 4 MATประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2558 อ่าน 1774]
บทคัดย่อ.......การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่า....
การพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2558 อ่าน 515]
....
ชื่อรายงานการศึกษาค้นคว้า : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำ ที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรู [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2558 อ่าน 15157]
บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำ ที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่....
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดสมองเป็นฐาน [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2558 อ่าน 8194]
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ชื่อผู้รายงาน นางวินันทกา....
การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง [นำเข้าเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2558 อ่าน 1098]
ชื่อเรื่อง การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อผู้รายงาน นางภาวิณี ชัยเพ็ชร์ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึก....
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนงานเกษตรกับชีวิตที่พอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศ [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2558 อ่าน 977]
....
การสร้างและพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [นำเข้าเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2558 อ่าน 10670]
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ให้มีประสิทธิภาพ 75/75 (2) เพื่อศึกษาเปรียบเท....
การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องโลกและทรัพยากรธรณี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดธรร [นำเข้าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2558 อ่าน 483]
บทคัดย่อ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องโลกและทรัพยากรธรณี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที....
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดมหาการ [นำเข้าเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2558 อ่าน 512]
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดมหาการ ผู้ประเมิน : นางลักขณา เสริมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาการ หน่วยงาน ....
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนและการสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [นำเข้าเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2558 อ่าน 529]
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนและการสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสามแยก ....
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [นำเข้าเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2558 อ่าน 701]
....
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 2] 1 2 3 4 5 6 7 8
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com