กลับหน้าแรก
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านควนยวนเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
นำเข้าเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 โดย นานาสาระโดย ครู สพท.ตรัง เขต 1
อ่าน [1198]

.....

 

                                      
 

https://process.gprocurement.go.th/egp2proc02Web/images.logo?filelogo=krut100.gif

 
 

ประกาศ โรงเรียนบ้านควนยวน

 
 

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง

 
 

 

 
 

 โรงเรียนบ้านควนยวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

 
 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 
 

 ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านควนยวน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

 
 

 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  โรงเรียนบ้านควนยวน ๙๖ หมู่ ๕ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

 
 

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านควนยวน ๙๖ หมู่ ๕ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trang1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕๒๗๐๑๓๔ ในวันและเวลาราชการ

 
 

 


 

 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

 
 

 

 
              
 

(นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก)

 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนยวน 

 
 
 


 

 
 
 5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศโรงเรียนบ้านควนยวนเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
รายงานประเด็นการประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 26 พ.ย.56 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง
ประกาศโรงเรียนบ้านควนโพธิ์

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com