กลับหน้าแรก
 
 

แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
นำเข้าเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มอำนวยการ กรกนก
อ่าน [433]

.....

รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไข้นอกของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
  ประกอบฎีกาที่   604    /2558     โอน  12      มีนาคม   2558
ที่ชื่อ - สกุลACC TOTAL 
1นางลดา พรศิริวงศ์903-1-86819-1       280.00
2นางสาวจิตติกวี คงสิทธิ์713-1-64440-4   16,900.00
3นางสาวอนงค์นาฏ  มีสัตย์916-0-24632-4     6,250.00
4นายพงษ์พันธ์ ขันนุ้ย916-1-05374-0       650.00
5นายอรรถกร สิทธิโกศล916-1-11937-7     1,347.00
6นางสมใจ เสียมใหม916-1-09187-1       220.00
7นางวรรณา โพชสาลี916-0-40993-2       706.00
8นางสาวนุชนาถ จิโสะ846-0-01829-6       437.00
9นายพรสวัสดิ์ จันทร์เกตุ916-1-07889-1     1,300.00
10นางปรารมย์ ชิตชลธาร916-1-05971-4       409.00
11นางอ่อนศรี วารีรักษ์918-1-03615-9     2,130.00
12นายธีรยุทธ บริพันธ์916-0-08038-8     1,800.00
13นางธิดา วนาสุวรรณวณิช916-0-03867-5       280.00
14นางลินดา วรรณบูลย์916-0-27361-5     4,014.00
15นางเพ็ญญี สันเพชร916-0-08924-5       220.00
16นายอานน ทองสงฆ์916-0-33750-8       623.00
17นางสุพัฒน์ สมพงษ์916-1-03557-2     3,152.00
18นางสาวรุ่งรัตน์ เรืองโรจน์903-1-98669-0     3,898.00
   44,616.00

ลำดับที่                                  ชื่อผู้รับรายการเลขที่บัญชีจำนวนเงิน
1นางฉวีวรรณ  ศิลปะคชจ.เดินทางไปราชการ916-1-27886-6 4,620.00
2นางชนากานต์  รอบคอบ รร.วัดควนสีนวล "903-1-51779-8 3,350.00
3นายเอกลักษณ์  มอบพิจิตร รร.วัดควนสีนวล "983-0-31985-7 3,450.00
4นางสมจิตร หีมหล๊ะ  รร.บ้านสามแยก "916-0-16438-7 4,272.00
5นายเกียรติศักดิ์ จันทะมี รร.วัดปากปรน 846-0-09749-8 3,990.00
6นางณกมล รอดคืน รร.ไทรงาม "916-1-10389-6 4,072.00
7นางจำรัส  บุญเมือง รร.บ้านควนยวน "916-1-21502-3 3,000.00
    5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com