กลับหน้าแรก
 
 

ตารางการออกและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กรรมการชุดที่ 12
นำเข้าเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศติดตามฯ /รวงพิน
อ่าน [547]

.....

กำหนดการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนในสังกัด ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา 09.00 -12.00 น.

เวลา 13.00 -16.30 น.

1

16 มีนาคม 2558

วัดหนองเป็ด

บ้านลำพิกุล

2

17 มีนาคม 2558

วัดควนนิมิตศิลา

บ้านไทรงาม

3

18 มีนาคม 2558

บ้านห้วยลึก

บ้านควนโพธิ์

4

19 มีนาคม 2558

บ้านโคกทราย

บ้านทุ่งหนองแห้ง

5

23 มีนาคม 2558

บ้านในควน

 

คณะกรรมการชุดที่ 12

1. นายระนิต  ณ พัทลุง       รองผู้อำนวยการ สพป.ตรัง เขต 1      
2.
นายอรุณ  เมืองสง           ประธานกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน                            
3.
นางพัทธกานต์  หนูนารถ   ศึกษานิเทศก์

หมายเหตุ   กำหนดการตามตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

                           ขอขอบคุณ5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com