กลับหน้าแรก
 
 

โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
นำเข้าเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2558 โดย ประชาสัมพันธ์ trang1
อ่าน [1290]

โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา.....

ประกาศโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ********************* ด้วยโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ บริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึง ประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จ้างเดือนละ 6,500 บาท จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ทดลองงาน 1 ภาคเรียน ผ่านการประเมินเดือนละ 7,000 บาท 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาการศึกษา ปฐมวัย 2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 2.4 เป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ถ้ามี) 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 150 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 080-1447438 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2558 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร 4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ กรณีใช้ หนังสือรับรองหรือใบรับรองชั่วคราวของหน่วยการศึกษา ต้องระบุชื่อประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร และสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องมีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติ” ซึ่งจะต้องรับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 4.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript ) ระบุสาขาวิชาเอกที่จะสมัครเป็นภาษาไทย ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ 4.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ ตาม พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ 4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว ถ่าย ครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป 4.5 สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน จำนวน 1 ฉบับ 4.6 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ หรือใบแทนที่ทางราชการออก ให้ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 4.7 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 4.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) 4.9 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) (เอกสารหลักฐานทุกรายการต้องมีฉบับจริงมาด้วย เอกสารที่เป็นฉบับสำเนา ผู้สมัคร ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) 5. การยื่นใบสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่น สมัครเข้าระบบการคัดเลือกด้วย 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนวัด เชี่ยวชาญกิจ โทร. 080-1447438 และทางเว็บไซต์ www.trang1.go.th 7. หลักสูตรและการคัดเลือก ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับ วิชาชีพและวิชาเอกโดยปฏิบัติการสอน และการสัมภาษณ์ 8. วัน เวลา สถานที่ จะทำการสอบปฏิบัติการสอน สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนวัด เชี่ยวชาญกิจ 9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตัดเลือก โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ โทร. 080-1447438 และทางเว็บไซต์ www.trang1.go.th 10. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ให้ถือประกาศบัญชีผู้ผ่าน การคัดเลือกได้ตามลำดับที่ 1 เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการทำสัญญาจ้าง 11. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติ หน้าที่ผู้สอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ณ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เริ่มปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ สมัครทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะมิได้รับการพิจารณาสั่งจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว หรือเลิกจ้างแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558 ลงชื่อ (นายไชยฤทธิ์ เรืองขำ) ผู้อำนวยโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศ โรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครครูจ้างรายเดือนกลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประกาศโรงเรียนบ้านสุโสะ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง(คณิตศาสตร์)
ประกาศโรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com