กลับหน้าแรก
 
 

การบันทึกทึกข้อมูลงบประมาณระบบออนไลน์ งบลงุทน
นำเข้าเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2558 โดย Administrator
อ่าน [3626]

-.....

ตามหนังสือที่ ศธ 04052/ว286 ลว. 27 ม.ค. 58 เรื่องการรายงานผลการบริหารงบลงุทนฯ ได้แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณปี 58 (ปกติ) และงบประมาณรายการกระตุ้นเศรษฐกิจ รายงานผลการบริหารงบลงทุน ผ่านเว็บไซต์ http://budget58-report.jobobec.in.th/ โดยให้บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตลอดเวลานั้น

ในการนี้ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เข้าไปรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วย โรงเรียนที่เข้าไปเพิ่มข้อมูลผลการดำเนินงาน และแนบรูปภาพแล้ว หากเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว ให้เข้าไปบันทึกข้อมูลด้วย

สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เลย มีดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนบ้านโคกรัก
2. โรงเรียนบ้านท่าข้าม
3. โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ
4. -
5. โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ ไม่ได้ใส่วงเงินก่อหนี้ผูกพัน
6. โรงเรียนเพาะปัญญา
7. โรงเรียนวัดควนวิไล
8. โรงเรียนวัดท่าพญา
9. โรงเรียนหาดสำราญ

โรงเรียนสามารถเข้าไปบันทึกได้ ทางเว็บไซต์ http://budget58-report.jobobec.in.th/index.php
หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ติดต่อกลุ่มนโยบายและแผน 0755720305 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com