กลับหน้าแรก
 
 

เผยแพร่วิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด Visiting Nameunsri Sub-District สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นำเข้าเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2558 โดย ประชาสัมพันธ์ trang1
อ่าน [567]

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด Visitng Nameunsri Sub-District สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษา นางสาวอติกานต์ ทองมาก สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2557 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด Visitng Nameunsri Sub-District สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด Visitng Nameunsri Sub-District สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด Visitng Nameunsri Sub-District สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 24 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด Visitng Nameunsri Sub-District สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด Visitng Nameunsri Sub-District สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 21 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 2 ฉบับๆละ 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด Visitng Nameunsri Sub-District สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependant samples) ผลการศึกษาพบว่า 1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด Visitng Nameunsri Sub-District สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.52/75.69 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด Visitng Nameunsri Sub-District สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด Visitng Nameunsri Sub-District สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.84, S.D.= 0.15) .....

เผยแพร่ ผลงานทางวิชา เพื่อแนวทางในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และเพื่อรับการประเมิณวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย ครูอติกานต์ ทองมาก ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป.ตรัง เขต 15 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศ โรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครครูจ้างรายเดือนกลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประกาศโรงเรียนบ้านสุโสะ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง(คณิตศาสตร์)
ประกาศโรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com