กลับหน้าแรก
 
 

โรงเรียนวัดหนองเป็ด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง โครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา(ครูวิทย์-คณิต) ทำหน้าที
นำเข้าเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2558 โดย ประชาสัมพันธ์ trang1
อ่าน [1732]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง โครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา(ครูวิทย์-คณิต) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์) .....

ประกาศ โรงเรียนวัดหนองเป็ด
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(ครูวิทย์-คณิต) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์)
 ------------------------------------------------------- 
                      ตามประกาศ โรงเรียนวัดหนองเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ลง วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(ครูวิทย์-คณิต) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์) นั้น
                     บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนวัดหนองเป็ด จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(ครูวิทย์-คณิต) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์) ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
                      1. สอบข้อเขียน ทดสอบภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่กำหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดหนองเป็ด
                      2. สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมไปในวันสอบแข่งขัน คือ บัตรประจำตัวประชาชน
                      3. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 โดยเคร่งครัด
                      4. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบแข่งขันและการบรรจุแต่งตั้ง จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
                       ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
                                                         คะนึง แก้วอัมพร
                                                     (นายคะนึง แก้วอัมพร)
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเป็ด

 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง
 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(ครูวิทย์-คณิต) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิทยาศาสตร์)
 แนบท้ายประกาศ โรงเรียนวัดหนองเป็ด ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

 ที่  เลขประจำตัวผู้สมัคร   ชื่อ – ชื่อสกุล                     หมายเหตุ
 1  0001                           นางสาวเจนจิรา  รอดพันธ์  โรงเรียนวัดหนองเป็ด  อาคารเรียน 2 ชั้น ห้องสอบที่ 1 
 2  0002                          นางสาวปัทมา  ศรีเพชร 
 3  0003                          นางสาวจุรีพร  ขุนภักดี 
 4  0004                          นางสาวนุชรี  ปานเนียม 
 5  0005                          นางฤทัยรัตน์  จันทร์เกษ 
 6  0006                          นางสาวจินตนา  โคกเขา
 7  0007                          นางสาวรัชชา  ทองฤทธิ์ 
 8  0008                          นางสาวสุพรรณิตา  ด้วงนิล 
 9  0009                          นางอัจฉรา  สังข์พราหมณ์
10  0010                         นางสาวอัญรัตน์  อาจกูล
11  0011                         นางสาวกนกวรรณ  จงทอง
12  0012                         นางสาวปวิตรา  พลวัฒน์
13  0013                         นางสาวทิพย์สุดา นกรู้จัก
14  0014                         นางสาวนภาพร  เก้าเอี้ยน
15 0015                          นางสาวดัชรียา  นาฮูดา
16  0016                         นางสาวปัทมาวดี  คงเมือง
17  0017                         นางสาวนฤมล  สวัสดี
18  0018                         นางสาวอารดา  หุ้ยเล็ก
19  0019                         นางสาวเอื้ออารี  มนตลักษณ์
20  0020                         นางสาววรรณดี  วราภรณ์
21  0021                         นางสาวนัจญวา  จิตรเที่ยง   โรงเรียนวัดหนองเป็ด อาคารเรียน 2 ชั้น    ห้องสอบที่ 2
22  0022                         นางสาวจิราภรณ์  ขำณรงค์  
23  0023                         นายอุดมฤทธิ์  ถาวร   
24  0024                         นางสาวติชิลา  สมบัติทอง   
25  0025                         นางสาวมัสลินทร์  กูสกุล 
26  0026                         นางสาวสุกัญญา  สุกคุ้ม 
27  0027                         นางสาวสุกัญญา  จันทมุณี  
28  0028                         นางสาวรัชนี  ฤทธิเดช
29  0029                         นางสาวรัชนก  มีชูขันธ์ 
30  0030                         นางสาวปิยะมาศ  ขุนน่าน
31  0031                         นางสาวสุมลฑา  พลรัตน์
32  0032                         นางสาวอรรถยา  ล่องตี้
33  0033                         นางสาวอาทิตยา  สงสกุล
34  0034                         นางสาวจุฬารัตน์  บุญชู
35  0035                         นางสาวจิราพร  เพชรแกมแก้ว
36  0036                         นางสาวกานต์ธิดา  ขำตรี
37  0037                         นางสาวอรชร  ชูสังข์ 
38  0038                         นางสาวจิราวดี  ขุนประจิตต์
39  0039                         นางสาววิภาดา  ชูนอง
40  0040                         นายวรรณพงษ์  ถีระวุธ
41  0041                          นางสาวเสาร์วภา  หนูแดง  โรงเรียนวัดหนองเป็ด 
อาคารเรียน 2 ชั้น ห้องสอบที่ 3 
42  0042                         นางสาวสิรินาฏ  ชูปัญญา  
43  0043                         นางสาวปิยะนุช  พวงทอง  
44  0044                         นางสาวอมรา  รักษา  
45  0045                         นายยุรศักดิ์  เพชรชนะ 
46  0046                         นางสาวมลิวัลย์  ขวัญทอง
47  0047                         นางสาวสุธิรา  จิตติ
48  0048                         นางสาวสุภัสสร  สิทธิชัย
49  0049                         นายอัสมัน  หะมะ
50  0050                         นายวรวุฒิ  แอโสะ
51  0051                         นางสาวพิมลพรรณ  แสงระวี
52  0052                          นางสาวสุกัญญา  ขวัญเมือง
53  0053                         นางสาวรติพร  ชูอ่อน
54  0054                         นางสาวชนากาญจน์ ซัมวุ้ง
55  0055                         นางสาวศุภาการ  ดำรงวัฒนา
56  0056                         นายอุเส็น  เตะปูยู 
57  0057                         นางสาวสุนิสา  เกื้อทอง5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศ โรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครครูจ้างรายเดือนกลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประกาศโรงเรียนบ้านสุโสะ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง(คณิตศาสตร์)
ประกาศโรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com