กลับหน้าแรก
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
นำเข้าเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2558 โดย ประชาสัมพันธ์ trang1
อ่าน [1830]

ประกาศโรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง .....

ประกาศโรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ………………………………………………. ด้วยโรงเรียนบ้านลำพิกุล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 1.1 ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน - วิชาเอก คอมพิวเตอร์ - ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา - ค่าตอบแทนเดือนละ 7,000 บาท (เข็ดพันบาทถ้วน) - ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามคำสั่งจ้าง ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2558 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 1) มีสัญชาติไทย 2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี 3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง 2 6) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 7) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันทำคำสั่งจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอน - คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการคัดเลือกต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3. การรับสมัคร 3.1 การระบุสถานที่ที่จะปฏิบัติงาน ผู้สมัครจะต้องสมัครตามคุณวุฒิ สาขา และวิชาเอก ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้ 3.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอ และ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านลำพิกุล ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.– 15.00 น. 3.3 หลักฐานที่ต้องยื่น 1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 2 รูป 2) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และ ระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 3 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้ ระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันเปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ -นามสกุล (ในกรณีที่ ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 6) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือน เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนใบรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับและนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากโรงเรียนบ้าน ลำพิกุล มิได้ 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ โรงเรียนบ้านลำพิกุล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านลำพิกุล และทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 1 5 . หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก ผู้สมัครต้องได้รับการประเมิน สมรรถนะ ด้วยวิธีการ ดังนี้ การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 1. สอบข้อเขียน 2.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน (2) นโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบัน (3) สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2.2 ความรู้วิชาชีพครู (1) หลักสูตรและการสอน (2) การวัดและประเมินผลการศึกษา (3) จิตวิทยาสำหรับครู และการบริหารจัดการห้องเรียน (4) นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 2.3 คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2.4 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ (1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 (2) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 (3) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (4) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. 2547 (5) กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 2.5 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ข้อ 2.1- 2.4 100 คะแนน 50 2. การสัมภาษณ์ 50 รวมคะแนนทั้งสิ้น 200 6. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ โรงเรียนบ้านลำพิกุล จะดำเนินการสอบข้อเขียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านลำพิกุล 5 7. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะในแต่ละสมรรถนะไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทั้ง 2 สมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 8. การจัดลำดับที่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนประเมินทั้ง 2 สมรรถนะ จากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดลำดับที่ดังนี้ 8.1 ให้ผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า 8.2 หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครลำดับแรก เรียงตามลำดับ ได้ลำดับที่สูงกว่า 9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โรงเรียนบ้านลำพิกุล จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ตามคุณวุฒิและ สาขา วิชาเอก โดยประกาศเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านลำพิกุล และ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 1 10. การรายงานตัว และจัดทำคำสั่งจ้าง ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวและทำคำสั่งจ้างกับทางโรงเรียนบ้านลำพิกุล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ โรงเรียนบ้านลำพิกุล หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆได้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 (นายธัญญา วิเชียร) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพิกุล รายละเอียดแนบท้ายประกาศ จำนวนอัตรา/วิชาเอก การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านลำพิกุล วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ที่ วิชาเอก จำนวน หมายเหตุ 1 คอมพิวเตอร์ 1 ครูผู้สอน รวม 1 ปฏิทินการปฏิบัติงาน การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านลำพิกุล ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 1 2 3 4 5 6 ประกาศรับสมัคร รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก สอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัว และจัดทำคำสั่งจ้างที่โรงเรียน 6 พฤษภาคม 2558 6 - 10 พฤษภาคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 12 พฤษภาคม 2558 13 พฤษภาคม 2558 14 พฤษภาคม 25585 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศ โรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครครูจ้างรายเดือนกลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประกาศโรงเรียนบ้านสุโสะ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง(คณิตศาสตร์)
ประกาศโรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com