กลับหน้าแรก
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านสุโสะ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง(คณิตศาสตร์)
นำเข้าเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2558 โดย ประชาสัมพันธ์ trang1
อ่าน [1853]

ประกาศ โรงเรียนบ้านสุโสะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ครูวิทย์-คณิต) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (คณิตศาสตร์) .....

ประกาศ โรงเรียนบ้านสุโสะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ครูวิทย์-คณิต) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (คณิตศาสตร์) ------------------------------------------------------- ด้วยโรงเรียนบ้านสุโสะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ครูวิทย์-คณิต) ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ครูวิทย์-คณิต) ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ครูวิทย์-คณิต) ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 2.1 มีสัญชาติไทย 2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 2.6 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 2.7 ไม่ เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 2.8 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง 2.9 ไม่ เป็นผู้เคยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 2.10 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 2.11 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ 3.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. กำหนด หรือ ก.ค.ศ. 3.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 3.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 4. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 4.1 ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ 4.2 งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 5. การรับสมัคร 5.1 วัน เวลา ประกาศรับสมัคร ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านสุโสะ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ๕.๒ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ (08.30-16.30 น.) 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 6.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 6.2 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 6.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 6.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 6.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 6.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ ทั้ง นี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูก ต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดัง กล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนบ้านสุโสะ จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้ 7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 8. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก โรงเรียน บ้านสุโสะ จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ทดสอบภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่กำหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสุโสะ โดยได้กำหนดการคัดเลือก ดังนี้ เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ภาค ก - ความรู้ ความสามารถทั่วไป - ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก 25 25 ภาค ข สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 50 9. การจัดลำดับผลการสอบคัดเลือก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดย โรงเรียนบ้านสุโสะ จะนำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลำดับคะแนนที่สูงกว่าตามลำดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า 10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก โรงเรียนบ้านสุโสะ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านสุโสะ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามลำดับ 11. สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านสุโสะ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 12. การจัดทำสัญญาจ้าง - วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฎิบัติงาน 12.1 การ จัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 12.2 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 12.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ไม่มีข้อมูลผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 12.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 13. ผลงานคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (นางโศภิษฐ์ ไกรแสง) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุโสะ หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ ................................................................................ ภาค ก ความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน - ความรู้ ความสามารถทั่วไป - ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก ภาค ข สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง - ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ - บุคลิกภาพ และการวางตน - ความรู้ ความสามารถ - ความมีปฏิภาณ ไหวพริบ - เจตคติต่อความเป็นครู - แฟ้มสะสมผลงาน ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ ............................................................... 11 พฤษภาคม – 15 พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมัคร 11 พฤษภาคม – 15 พฤษภาคม 2558 รับสมัครสอบคัดเลือก ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 18 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 22 พฤษภาคม 2558 สอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 25 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 26 พฤษภาคม 2558 รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศ โรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครครูจ้างรายเดือนกลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประกาศโรงเรียนบ้านสุโสะ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง(คณิตศาสตร์)
ประกาศโรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com