กลับหน้าแรก
 
 

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักร 4 MATประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นำเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2558 โดย ผลงานวิชาการ สพท.ตรัง เขต 1
อ่าน [1773]

บทคัดย่อ.......การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อน กับหลังเรียน โดยใช้รูปแบบวัฏจักร 4 MAT ประกอบแบบฝึกทักษะ เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล ของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบวัฏจักร 4 MAT ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนนับและ การบวก การลบ การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักร 4 MAT ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม ภาคเรียนที่ 1 ปีการวิจัย 2557 จำนวน 30 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน หนองโต๊ะ สำนักงาน เขตพื้นที่การวิจัยประถมศึกษาตรัง เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการวิจัย 2557 จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบวัฏจักร 4 MAT ประกอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวน 15 แผน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ การบวก การลบ การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 ชุด รวม 15 แบบฝึก และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบวัฏจักร 4 MAT ประกอบแบบฝึกทักษะ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรง ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน-มาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผลและการทดสอบที (t - test, Dependent samples) ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การวิจัยประถม- ศึกษาตรัง เขต 1 โดยใช้รูปแบบวัฏจักร 4 MAT ประกอบแบบฝึกทักษะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบวัฏจักร 4 MAT ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การวิจัยประถมศึกษาตรัง เขต 1 เท่ากับ 0.5726 หรือ คิดเป็นร้อยละ 57.26 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ สำนักงาน เขตพื้นที่การวิจัยประถมศึกษาตรัง เขต 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบวัฏจักร 4 MAT ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.40, S.D. = 0.86) .....

 5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ห้องเรียนตรัง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
รายชื่อผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ในการประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจำปี 2558
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักร 4 MATประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com