กลับหน้าแรก
 
 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป
นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2558 โดย ประชาสัมพันธ์ trang1
อ่าน [2839]

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ................................................................ ด้วยโรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 20 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์รับสมัคร 2.1 มีสัญชาติไทย 2.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา มีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 2.3 เป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากครุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติ การสอน 2.4 มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดในกรณีที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา 2.5 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. วัน เวลา สถานที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ ตั้งแต่วันที่ 18– 26 พฤษภาคม 2558 ระหว่าง เวลา 09.30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 4. เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร 4.1 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าของบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 4.2 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และ ถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 2 รูป 4.4 หลักฐานการศึกษาแสดงว่าสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 4.5 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 สาขาเวชกรรม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 7 วันนับถึงวันที่รับสมัคร ที่แสดงว่าไม่มีโรค ดังนี้ 1. โรคเรื้อน 2. วัณโรค 3. โรคเท้าช้าง 4. โรคยาเสพติดให้โทษ 5. โรคพิษสุราเรื้อรัง 4.6 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 4.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หนังสือแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด (ถ้ามี) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ ที่มีการลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผู้มีสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกจะต้องสอบโดยการ สอบสัมภาษณ์ และประสบการณ์การสอน เพื่อประเมินคุณลักษณะของบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 7. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก จะทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ ตามตารางดังนี้ 8. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับบัญชีผู้ได้รับ การคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า 9. การประกาศผลการคัดเลือก โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ณ โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 075-270116 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 10. การจ้างและเงื่อนไขการสั่งจ้าง 10.1 อัตราเงินเดือน เดือนละ 6,000 บาท 10.2 ทำสัญญาจ้างแต่ละคราว เป็นปีงบประมาณ ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ และจะประเมินว่าจะจ้างต่อหรือไม่เป็นปีๆ ไป ตามความจำเป็น โดยขึ้นอยู่กับงบประมาณที่โรงเรียนตั้งไว้ 10.3 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการแต่อย่างใด 10.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 10.5 ผู้ที่ได้รับคัดเลือก จะทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 11. การสั่งจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 จะได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตามประกาศผลการสอบคัดเลือก และต้องมาทำสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะกำหนด .....

 5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศ โรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครครูจ้างรายเดือนกลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประกาศโรงเรียนบ้านสุโสะ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง(คณิตศาสตร์)
ประกาศโรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com