กลับหน้าแรก
 
 

ประกาศ โรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์)
นำเข้าเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2558 โดย ประชาสัมพันธ์ trang1
อ่าน [1890]

ประกาศ โรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์) .....

 

 

ประกาศ โรงเรียนบ้านลำพิกุล 
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์) 
 ------------------------------------------------------- 

                      ตามประกาศ โรงเรียนบ้านลำพิกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต
ลง วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประกาศโรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์นั้น) นั้น 
                     บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนบ้านลำพิกุล จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์) ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 
                      1. สอบข้อเขียน ทดสอบภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่กำหนด (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านลำพิกุล
                      2. สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมไปในวันสอบแข่งขัน คือ บัตรประจำตัวประชาชน 
                      3. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 โดยเคร่งครัด 
                      4. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบแข่งขันและการบรรจุแต่งตั้ง จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
                       ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
                                                      

   ธัญญา  วิเชียร 
           (นายธัญญา  วิเชียร) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพิกุล 
 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง 
ทำหน้าที่ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์) 
 แนบท้ายประกาศ โรงเรียนบ้านลำพิกุล ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 ที่  เลขประจำตัวผู้สมัคร   ชื่อ – ชื่อสกุล                     หมายเหตุ

 1  0001                         นางสาวขนิษฐา   เกตสุวรรณ 

 2  0002                         นางสาวเกศรา     เส็นฤทธิ์

 3  0003                         นางสาวนิศารัตน์  พลหลา

 5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศ โรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครครูจ้างรายเดือนกลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประกาศโรงเรียนบ้านสุโสะ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง(คณิตศาสตร์)
ประกาศโรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com