กลับหน้าแรก
 
 

กำหนดการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในกลุ่มนาโยง
นำเข้าเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2558 โดย กลุ่มนิเทศติดตามฯ /เฉลิมขวัญ
อ่าน [990]

.....

กำหนดการนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในกลุ่มนาโยง

ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2558

 

วัน  เดือน  ปี

เวลา 09.00 -12.00  น.

13.00 -16.30 น.

หมายเหตุ

18   พฤษภาคม 2558

1.  โรงเรียนไทรงาม

2. โรงเรียนบ้านควนสวรรค์

3. โรงเรียนบ้านหนองไทร

4.  โรงเรียนวัดจอมไตร

คณะผู้นิเทศ 

1. นายพีรพล  จริงจิตร

2 นางเฉลิมขวัญ 

    ศกุนตะฤทธิ์

โทร.  (085 - 4785965)

 

19   พฤษภาคม 2558

1.  โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย

2. โรงเรียนวัดมงคลสถาน

3. โรงเรียนบ้านหนองยวน

4.  โรงเรียนบ้านคลองลำปริง

 

หมายเหตุ      กำหนดการตามตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

........................................................................................

 

รายการนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน

 

1.       การนิเทศ  ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558 

-                   ด้านการบริหารงานวิชาการ

-                   ด้านการบริหารงานงบประมาณ

-                   ด้านการบริหารงานบุคคล

-                   ด้านการบริหารงานทั่วไป

-                   ปัญหา  /ความต้องการเร่งด่วนที่โรงเรียนขอช่วยเหลือ  สนับสนุน

-                   อื่น ๆ

2.       การติดตามตรวจสอบการจัดหา /จัดซื้อหนังสือเรียน

3.       การนิเทศ  กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดประชุมทางไกล  “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV)  อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”  ของโรงเรียนขนาดเล็ก

4.       ขั้นตอนการนิเทศ

1)   คณะนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตามกำหนดการ

2)   ขอให้โรงเรียนนำเสนอกิจกรรมผลงาน / การดำเนินงานนิติบุคคลทั้ง  4  ด้าน 

      โดยใช้โปรแกรม     VTR

3)   จะขอพบปะพูดคุยสอบถามครูที่เกี่ยวข้องประมาณ  15  นาที

4)   คณะนิเทศ   ติดตามตรวจสอบเอกสารผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน

5.       อื่นๆ

 

 5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ 10 มิ.ย.58
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ฯ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน ปี 57
ขอขยายเวลาส่งผลงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2558
โรงเรียนรับเกียรติบัตรพร้อมแผ่นซีดีแผนการเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com